☀️พช.กระบุรี ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เข้าชม 17 ครั้ง

เวลา 9.30น. นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี มอบหมาย นายณัฐพงค์ อินทร์พิลา พัฒนากรประจำตำบลปากจั่น ลงพื้นที่ดำเนิน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ บ้านคลองหลีก ม.11 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการการทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำหมักรสจืด น้ำหมักรสเปรี้ยว การทำปุ๋ยหมัก และการห่มดิน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนำไปสร้างอาชีพในอนาคต
🌱การดำเนินงานครั้งนี้ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
📡* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นายณัฐพงค์ อินทร์พิลา รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)