นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรีเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เข้าชม 11 ครั้ง

นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาพัฒนาชุมชน116 เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธาน ชี้แจงข้อราชการ นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯได้รับทราบและนำไปประชุมชี้แจงให้ราษฎร์ในแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบต่อไป
และในโอกาสนี้พัฒนากรบรรจุใหม่ นายณัฐพงค์ อินทร์พิลา นักวิชาการพัฒนาชุมปฏิบัติการ นางสาวสุพรรณี จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้แนะนำตัวในที่ประชุมเพื่อทำความรู้จัก และพร้อมจะปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)