พัฒนาการจังหวัดระนองติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 11 ครั้ง

นายปลื้ม นับถือบุญ  พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้มาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอกระบุรี โดยในการมี นายมารี  ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี ได้สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของอำเภอกระบุรี ในประเด็นหลักๆ คือ  “ผัก (การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ผ้า (การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย) นา (โครงการโคก หนอง นา โมเดล) หนี้ (การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)” และพัฒนาการจังหวัดระนอง ได้เพิ่มประเด็นในเรื่อง การเร่งรัด กำกับ การเบิกจ่ายเงินให้บรรลุเป้าหมายตามไตรมาส อีกทั้งได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพัฒนากรที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี อีกด้วย

(Visited 11 times, 1 visits today)