ประชาสัมพันธ์ระบบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และผู้สนใจ

เข้าชม 9 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดให้มีระบบการขึ้นทะเบียน SME ทางเว็บไซต์ www.thaismegp.com เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ได้ทันที เมื่อร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ประกาศใช้
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และให้แต้มต่อแก่ SME ที่เสนอราคา (e-bidding) สูงกว่าราคาต่ำสุดได้ร้อยละ 10 และผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะต้องเป็น SME ที่ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
www.thaismegp.com

สรุปSME-GP-630930

(Visited 9 times, 1 visits today)