ปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน …สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย…

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินกิจกรรม สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

โดยดำเนินการปลูกผักสวนครัว ณ ครัวเรือนของตนเอง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ

เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยเหลือเกื้อกูลเเละเเบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกัน

(Visited 7 times, 1 visits today)