ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมารี ชูดวง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระบุรีอำเภอกระบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน