ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลิงทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ท่าเรือมาเนาะห์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 16 [...]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

พังงาเมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 11 [...]

ร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 11 [...]

กิจกรรม D-HOPE เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ นาโต๊ะแหนะแหนะ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 10 [...]

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนและแปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 8 [...]

ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะยาว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 8 [...]

ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเละกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมวันที่ 3

พังงา เมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 4 [...]