กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างอาชีพทางเลือกภายใต้สถาน การณ์ COVID-19 รุ่นที่ 4 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@โกสุมพิสัย สะดืออิสาน ?28 สิงหาคม 2563 นายโกเมท เดชกวิ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างอาชีพทางเลือกภายใต้สถาน การณ์ COVID-19 รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@โกสุมพิสัย สะดืออิสาน ?27 สิงหาคม 2563 นายโกเมท เดชกวิ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างอาชีพทางเลือกภายใต้สถาน การณ์ COVID-19 รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@โกสุมพิสัย สะดืออิสาน ?26 สิงหาคม 2563 นายโกเมท เดชกวิ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างอาชีพทางเลือกภายใต้สถาน การณ์ COVID-๑๙ รุ่นที่ ๑ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@โกสุมพิสัย สะดืออีสาน ?๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายโกเมท เดชกวิ [...]