สพอ.โกสุมพิสัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

@โคก หนอง นา พช.โกสุมพิสัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย มอบหมายให้ นายธณัช บุญสวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลหนองบัว ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลยางน้อย-ยางท่าแจ้ง,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลแก้งแก,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลแห่ใต้
ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายสุมนตรี ศรีภักดี หมู่ 2 บ้านกอก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แบบมาตรฐานสัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์
3.กิจกรรมทำน้ำหมักรสจืด โดยมี นพต.เป็นครูพาทำ ได้ทำใส่ถังขนาด 200 ลิตร
4.กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแห้ง สูตร โบกาชิ เป็นการนำส่วนผสมในอัตรา 1:1
โดยมี นพต.เป็นครูพาทำ

(Visited 8 times, 1 visits today)