นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ

🐒โกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสานถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือเลื่อง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย 🏕️

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”11 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 25 พ.ย.2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย

(Visited 5 times, 1 visits today)