นายโกเมท เดชกวินเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.โกสุมพิสัย วันที่ 20 ก.ค. 2564

"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.โกสุมพิสัย วันที่ 03 ก.ย. 2564

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

@โกสุมพิสัย สะดืออีสาน วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 [...]