นายปรีชา ภูมิกอง

พัฒนาการอำเภอเกาะสีชัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสหรือเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ
ตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงานกับส่วนราชการอื่น

บริการของเรา