💾“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระดมความคิดเพื่อวางแผนช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ เกาะสมุย (ชั้น ๓ ) อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ (ร. ๙) ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพินรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะสมุย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
ในการนี้นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ประธานคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
๑. แจ้งเพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. สรุปข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลและองค์กร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอเกาะสมุย
๓. รายงานลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเกาะสมุย จำนวน ๑๐ ราย โดยมีการปรับโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้ จำนวน ๕ ราย และกำลังจะดำเนินการให้รับสภาพหนี้ จำนวน ๕ ราย
๔. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๖๓
๕. โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเลขานุการฯระดับจังหวัด โดยอำเภอเกาะสมุย จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๖. สรุปผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนของอำเภอเกาะสมุย ที่เข้าวาระฯ การพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๗. พิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๙๘๒,๕๘๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ทั้งการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ social distancing ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประธานในที่ประชุมเน้นย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือ New Normal จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ ไปได้ ขอให้กลุ่มสตรีซึ่งเป็นพลังสำคัญช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อ สมุยต้องรอด เศรษฐกิจต้องเดินไปได้ 👩‍🌾👩🏻‍💼👩🏻‍🔧👩🏻‍🏭
ภาพ/ข่าว : พัฒนากรชาวเกาะ @สำนักงานพัฒนาชุมชนเกาะสมุย
(Visited 3 times, 1 visits today)