📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ ตามวิถีนักพัฒนา” เพราะเรา คือ พัฒนากร มีหน้าที่หลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม มะเร็ต และหัวถนน โดยถือโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เครื่องข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด และที่สำคัญตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ #พร้อมเสมอเพื่อสมุย🏝

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า
“สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ ตามวิถีนักพัฒนา”

เพราะเรา คือ พัฒนากร
มีหน้าที่หลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม มะเร็ต และหัวถนน โดยถือโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด และที่สำคัญตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่

#พร้อมเสมอเพื่อสมุย🏝

(Visited 20 times, 1 visits today)