📣”พช.เกาะสมุย ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวางแผนขับเคลื่อนงานฯ “📸

📣“พช.เกาะสมุย ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวางแผนขับเคลื่อนงานฯ “📸
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นางสาวรอฮานา ลอแมง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ประสงค์เสนอโครงการฯขอกู้เงิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย   มีวาระสำคัญดังนี้
1. การวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย ในปี 2564
2. พิจารณาโครงการเงินหมุนเวียน(เงินกู้) ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5โครงการ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นกู้ในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอโครงการเข้าพิจารณาระดับอำเภอต่อไป
3. สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนื่องจากวิกฤติโควิด 19
  • ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวขนิษฐา เรืองศรี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานในการเปิดการประชุมและพิจารณาโครงการฯ
🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝

(Visited 6 times, 1 visits today)