นายจรัญ เข็มเพ็ชร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะสมุยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ ตามวิถีนักพัฒนา” เพราะเรา คือ พัฒนากร มีหน้าที่หลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม มะเร็ต และหัวถนน โดยถือโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เครื่องข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด และที่สำคัญตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ #พร้อมเสมอเพื่อสมุย🏝

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเร [...]

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kosamui วันที่ 08 ม.ค. 2564

💾“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระดมความคิดเพื่อวางแผนช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19”

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kosamui วันที่ 24 ธ.ค. 2563

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ ตามวิถีนักพัฒนา” เพราะเรา คือ พัฒนากร มีหน้าที่หลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม มะเร็ต และหัวถนน โดยถือโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เครื่องข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด และที่สำคัญตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ #พร้อมเสมอเพื่อสมุย🏝

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kosamui วันที่ 08 ม.ค. 2564

💾“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระดมความคิดเพื่อวางแผนช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม [...]