โครงสร้างบุคคลากร

นายนิคม  ทับทอง  พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร..

นายนิคม ทับทอง

พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร

เบอร์โทร 081-8197147

นางสาววาสนา วงษ์อ่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 081-0372358

รับผิดชอบตำบลเพชรชมภูและตำบลลานดอกไม้ตก งานสัมมาชีพชุมชน/งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/งานโคก หนอง นา โมเดล/งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ/งานข้อมูล จปฐ. กชช.2ค/งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์

นางสาวจันทร์ธวัช ยาดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร 092-7283563

รับผิดชอบตำบลโกสัมพี งานธุรการ/งานการเงินและพัสดุ/งานบริหารงานบุคคล/งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน/งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/งานกองทุนหมู่บ้าน/งานแผนชุมชน/งาน ศอช.

(Visited 506 times, 1 visits today)