“พช.โกสัมพีนครต้อนรับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 “

เข้าชม 6 ครั้ง

“พช.โกสัมพีนครต้อนรับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 ”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมวาสิฏฐี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วยนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโกสัมพีนคร นายสุเทพ ต่อพล ครูชำนาญการ กศน.อ.โกสัมพีนคร นายธีรพงษ์ พัฒนคูหะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ผู้แทนเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร ร่วมต้อนรับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่
18 และคณะซึ่งประกอบด้วย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นางจินดา นาจรัส ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร เปรมอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 18
ในการนี้ นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร บรรยายสรุปข้อมูลอำเภอโกสัมพีนครและการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส่วนราชการเจ้าภาพมิติต่างๆนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติ่ม หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. มิติรายได้ ครัวเรือนนางสุรินทร์ จรัสมงคลรัศมี บ้านเลขที่ 111/2 บ้านไร่ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
2. มิติความเป็นอยู่ ครัวเรือนนายพรสิทธิ์ โพธิ์แจ่ม บ้านเลขที่ 3 บ้านโกสัมพี หมู่ที่ 5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: ทีมงาน สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 6 times, 1 visits today)