ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรัตนา มิตรเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"