ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิคม ทับทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"