โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวปวันรัตน์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระพุทธ/ช้างทอง

นางพรรณี เพ็งกรูด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองยาง/หนองงูเหลือม

นายธณัฐ วรวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประสานงาน/รับผิดชอบตำบลท่าช้าง

นายอาทิตย์ อินเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประสานงาน/รับผิดชอบตำบลช้างทอง

นางสาวทิวาพร วงศ์พะเนา

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 482 times, 1 visits today)