ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพนัส หะรัตพันธ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเกาะพะงันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน