สินค้า OTOP อำเภอกงหรา

เข้าชม 882 ครั้ง

เดือยดี (ลูกเดือยทอดกรอบ)  OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ

เลขที่ 82 ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

ซารี่ป๊ะขนมไข่โบราณ OTOP ระดับ 3 ดาว ปี 2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ

ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

พริกแกงส้ม วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตำมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนามะพร้าว

เลขที่  127  ม.6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2559

(Visited 882 times, 1 visits today)