ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวนหมู่บ้าน กข.คจ 22 หมู่บ้าน

เข้าชม 56 ครั้ง
ที่ บ้าน หมู่ที่ ตำบล
1 วังปริง 2 ชะรัด
2 หัวหรั่ง 3 ชะรัด
3 ศาลาแม็ง 3 คลองเฉลิม
4 ไสคุณเปลื่อย 5 สมหวัง
5 นาบอน 8 คลองเฉลิม
6 โคกไทร 1 คลองเฉลิม
7 นาทุ่งโพธิ์ 11 คลองเฉลิม
8 โหล๊ะจังกระ 9 คลองเฉลิม
9 ป่าแก่ออก 7 คลองเฉลิม
10 คู 4 คลองเฉลิม
11 คลองเฉลิม 5 คลองเฉลิม
12 ท่ายาง 4 ชะรัด
13 ต้นประดู 1 ชะรัด
14 ชะรัด 5 ชะรัด
15 ใสแตระ 1 กงหรา
16 ป่าใสตก 3 กงหรา
17 ป่าใสออก 6 กงหรา
18 ในมอญ 7 กงหรา
19 คลองหวะหลัง 1 คลองทรายขาว
20 คลองหรั่ง 5 คลองทรายขาว
21 ไร่เหนือ 4 คลองทรายขาว
22 ทอนตรน 5 คลองทรายขาว

 

(Visited 56 times, 1 visits today)