ทะเบียนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

เข้าชม 127 ครั้ง

                ทะเบียนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พ.ศ. 2557-2561

                                       อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง บ้านเลขทื่

 

หมู่ที่
1. นายดำรง  คงสุด ผู้นำ อช. กงหรา 45 4
2. นางชยพัทย์  คำวิชัย ผู้นำ อช. กงหรา 43 1
3. นายมูหำหมัด  เส็นบัตร ผู้นำ อช. คลองทรายขาว 218 5
4. น.ส. สิริยา  สะแหละ ผู้นำ อช. คลองทรายขาว 133 8
5. นายเชิดวิทย์ ติเสส ผู้นำ อช. คลองเฉลิม 19/1 8
6. นางเรณู  ปานทอง ผู้นำ อช. คลองเฉลิม 296 9
7. นายประคอง  ขาวขำ ผู้นำ อช. สมหวัง 145 4
8. นางสมใจ  อุตะปะละ ผู้นำ อช. สมหวัง 127 3
9. นายหมุดตะเหล็บ  หมานมุ้ย ผู้นำ อช. ชะรัด 2 1
10. นางไหม  หมุนนุ้ย ผู้นำ อช. ชะรัด 5 5
(Visited 127 times, 1 visits today)