นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอกงหรา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองเฉลิม และประชาชนผู้มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมบ้านโหล๊ะจังกระ ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอกงหรา ประชุมร่วมกับ รอง ผอ วิทยาลัยสารพัดช่าง พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ ประธานสหกรณ์ ทุ่งเลี่ยบ เพื่อพิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ซ่อม สร้างฯ (Fit it center thailand. 4.0 ) อำเภอกงหรา ณ ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอกงหรา

อำเภอกงหราเข้ารับการฝึกอบรมครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา