พช.กงหรา เตรียมรับการติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)