พช.กงหรา ประสานผู้ประกอบการ ติดปีกองค์ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง