โครงสร้างบุคคลากร

นางเกศกนก ชูเกลี้ยง

พัฒนาการอำเภอกงหรา

นางสาวจิตรา หนูมาก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชะรัด ตำบลสมหวัง

นางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคลองเฉลิม

นางเรณุมาศ ไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว

(Visited 696 times, 1 visits today)