โครงสร้างบุคคลากร

นางเกศกนก ชูเกลี้ยง

พัฒนาการอำเภอกงหรา

นางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคลองเฉลิม

นางสาวศศิภา พิรุณ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว

นายสุรศักดิ์ สมันตมิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสมหวัง ตำบลชะรัด

(Visited 866 times, 3 visits today)