โครงสร้างบุคคลากร

นายบรรจง มีผล

พัฒนาการอำเภอกงหรา

นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลคลองเฉลิม

นายสมชาติ ชูเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชะรัต ตำบลสมหวัง

นางเรณุมาศ ไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว

นางสาวปรากาญ วิไลรัตน์

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลชะรัต ตำบลคลองทรายขาว

(Visited 430 times, 1 visits today)