เสมียนตรา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จัด Campaign ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมใสผ้าไทย เพื่อสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในพื้นที่อำเภอกงหรา ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าทอไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ในหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชน นอกจากเป็นการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่อีกด้วย

พช.กงหรา / รายงาน

#ผ้าไทย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 2 times, 1 visits today)