สพอ.กงหรา Planning For Best Worker

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา ดำเนินการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการประชุม Morning brief แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาชุมชนพัทลุง
#อำเภอกงหรา
#ประชุม
#ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
#แผนปฏิบัติการ
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.กงหรา : ภาพข่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)