ตำบลกงหราสัญจร บ้านป่าไสออก หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา เข้าร่วมการประชุมตำบลสัญจรตำบลกงหรา ณ บ้านป่าไสออก หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ได้ขี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้มติที่ประชุม ศจพ.อ. ในการเน้นย้ำการคัดเลือกครัวเรือน ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านอาชีพ ปลอดจากยาเสพติดและการพนัน เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตัวเองและต่อยอดการประกอบอาชีพจากโครงการฯได้

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ตำบลสัญจร
#อำเภอกงหรา
#ประชุมตำบล
#ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
#ตำบลกงหรา

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.กงหรา : ภาพข่าว

(Visited 11 times, 1 visits today)