พช.กงหรา ร่วมเตรียมความพร้อมหน่วยทุกระดับ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมเตรียมความพร้อมหน่วยทุกระดับ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564” โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2506 และได้มอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา ( อสพ.) รุ่นที่ 72 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดวาระหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวปรากาญ วิไลรัตน์ อาสาพัฒนา ( อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด
2.นายนนทลักษณ์ สังข์มุสิกานนท์ อาสาพัฒนา ( อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
สำหรับการประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564 ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1.การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1-2
2.ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
4.การประชุมสัญจรการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
5.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
6.แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.การพัฒนาโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
8.การขับเคลื่อนผ้าไทยตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และการซักซ้อมความเข้าใจการนำผ้าบาติกลายพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด
9.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล
10.การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
11.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี
12.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
13.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน( กชช.2ค ) ประจำปีงบประมาณ 2564
14.การแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ)
15.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ ”
16.การดำเนินการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
17.การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 และ
18.การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ในการนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 2 times, 1 visits today)