พช.กงหรา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ zoom cloud meetings ติดตามความก้าวหน้า การจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช.2ค และการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

เข้าชม 4 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ zoom cloud meetings ติดตามความก้าวหน้า การจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช.2ค และการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช.2ค และการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช.2ค และการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ประกอบด้วย
1.การติดตามความคืบหน้า การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ( กชช.2ค ) เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลฯ ในพื้นที่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับรองผลการจัดเก็บในทุกระดับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564
2. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันนี้ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบรหัสผู้ใช้งาน ( Username ) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทีมปฏิบัติการตำบล ในการเข้าสู่ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ผ่านการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 4 times, 1 visits today)