พช.กงหรา รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.กงหรา รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
– การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2
– การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน
– โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และได้เน้นย้ำ นโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
ในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ในพื้นที่ ของนายมานพ แสงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม และสวนตานึก หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง ตลอดจนพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง อีกด้วย
#Change for good#
#โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 2 times, 1 visits today)