พช.กงหรา ประสานผู้ประกอบการ ติดปีกองค์ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.กงหรา ประสานผู้ประกอบการ ติดปีกองค์ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ประสานผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง มีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมSiva ๑ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง
สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างนวัตกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพัทลุง ทั้ง 11 อำเภอ รวมผู้ประกอบการทั้งสิ้นกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์
ในการนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการตลาดออนไลน์ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และนางสาวนิธิกานต์ รงรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Online พร้อมด้วย คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก บริษัท เอ็ดโค่ อีเว้นแมเน็จเม้นท์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T มาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพัทลุงอย่างเคร่งครัด
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 2 times, 1 visits today)