พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เข้าชม 8 ครั้ง
พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 76 จังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมด้วยฯ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายการทำงานโดยยึดหลัก “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมด้วยประเด็นในการประชุมที่สำคัญๆ ตามหลัก “งาน งบ ระบบ คน” ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน หลักปฏิบัติการสำคัญ
– ระบบฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำระบบข้อมูล Big Data เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
– ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (One plan)
– สนองงานหลักสถาบันของชาติที่สำคัญในการขับเคลื่อน อาทิ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
2. งบประมาณ แหล่งงบอื่นๆ และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565 อาทิ การบริหารการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก-ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. ระบบการสื่อสารผ่านการประชุมกับผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
4. คน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเส้นทางความก้าวหน้าการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 8 times, 1 visits today)