พช.กงหรา ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 10 ครั้ง
พช.กงหรา ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 1 ไร่ ครัวเรือนนางโฉม เหล็มปาน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนฯในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่และการดำเนินงานตามโครงการในลำดับต่อไป
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Chang for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 10 times, 1 visits today)