พช.กงหรา ติดตามและสำรวจการปรับปรุงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 13 ครั้ง
พช.กงหรา ติดตามและสำรวจการปรับปรุงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจการปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” ขนาด 1 ไร่ ครัวเรือนนางหนูขาว ชายเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนฯ ในการดำเนินงานตามโครงการในลำดับต่อไป
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Chang for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 13 times, 1 visits today)