พช.กงหรา ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.

เข้าชม 3 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบล และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคม ม.1 บ้านคลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Chang for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)