พช. กงหรา ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่ โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล”

เข้าชม 7 ครั้ง

พช. กงหรา ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่ โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยนางสาวจิตรา หนูมาก ,นางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจการดำเนินงานเตรียมปรับปรุงพื้นที่โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” ขนาด 3 ไร่ และ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง ได้แก่ แปลง นายมูห้ำมัต หรนจันทร์ ม.4 ต.ชะรัด , แปลง นายไพรี ด้วงรัตน์ ม.6 ต.ชะรัด , แปลง นางส่าดิยะ สะและ ม.2 ต.คลองเฉลิม , แปลง นางโฉม เหล็มปาน ม.12 ต.คลองเฉลิม , แปลง นายสนิท ขำนุรักษ์ ม.5 ต.คลองทรายขาว , แปลง นายศักดิ์ชาย พุมนวล ม.2 ต.คลองทรายขาว และ แปลง นางหนูขาว ชายเกตุ ม.4 ต.กงหรา
ทั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนฯในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่และการดำเนินงานตาม โครงการในลำดับต่อไป
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Chang for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 7 times, 1 visits today)