พช.กงหรา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

เข้าชม 5 ครั้ง
พช.กงหรา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ณ บ้านคลองเฉลิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 25 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินไปประกอบอาชีพ รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Change for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)