พช.กงหรา บูรณการร่วมกับกรมป่าไม้ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

เข้าชม 3 ครั้ง
พช.กงหรา บูรณการร่วมกับกรมป่าไม้ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหราและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดต่อรับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้สำหรับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 500 ต้น ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Change for good
 พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว…..
(Visited 3 times, 1 visits today)