ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเกศกนก ชูเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกงหรา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน