ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล แปลงนายปัญญา ยิ้มละม้าย

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนายสุเทพ อยู่บุญ ตําบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนายเทศนา แสงสว่าง ตําบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนายกฤษณะ ทองเชื้อ ตําบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนายประครอง สําอางค์ยอด ตําบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนางกฐิน แสงมี ตําบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมที่๒สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสำ

ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุรภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโทเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลง นายประครองสําอางค์ยอด ตําบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย