โครงสร้างบุคคลากร

นางลำพา  สุขเกษม

นางลำพา สุขเกษม

พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ

นางเยาวลักษณ์ ปรีชาเวทยากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรีนวล วรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเทวกฤช วรศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสนิธตา นาคเมฆ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทรงกลด เกษรสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสายฟ้า มั่นหมาย

อาสาพัฒนาชุมชน

นางสาวพราวนภา เนียมเอ็ม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

นางสาวชีรปราณี แมลงภู่

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้ำ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 546 times, 1 visits today)