ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเชต กิตติเรืองระยับ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะลันตา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน