เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ตั้งอยู่ชั้นล่างของที่ว่าการอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รับผิดชอบภารกิจงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะกูด ๖ หมู่บ้านและเกาะหมาก ๒ หมู่บ้าน มีพัฒนาการอำเภอเกาะกูดเป็นหัวหน้าสำนักงานซึ่งปัจจุบันคือ นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง มีพัฒนากรประจำพื้นที่จำนวน ๒ คน คือ ๑.นางสาวศศิภา ขวัญอ่อน ๒.นายอัศรินทร์ เบ็ญวานิช ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กศน. รพสต.และหน่วยงานอื่น ๆ

(Visited 162 times, 1 visits today)