🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️  เดินหน้าลุย.. “แก้จนคนเกาะกูด” 

เข้าชม 24 ครั้ง

🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️

เดินหน้าลุย.. “แก้จนคนเกาะกูด”

26 เมษายน 2565

อำเภอเกาะกูด โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน ม.2 บ้านแหลมสน ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ มิติการศึกษา บ้านเลขที่ 34 นายปฐมพร วิเศษรจนา และ มิติอื่นๆ บ้านเลขที่ 28/2 นางสาวพรพรรณ วิทยาดิลก (ประสบอุบัติเหตุพิการทางด้านสมอง)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 28/2 นางสาวพรพรรณ วิทยาดิลก (ประสบอุบัติเหตุพิการทางด้านสมอง) ดำเนินการติดตามการรับยาของผู้ป่วยพิการทางสมอง การทำบัตรผู้พิการ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เกาะหมาก ลงพื้นที่ ติดตามให้คำแนะนำด้านสุขภาพผู้พิการเป็นระยะๆ พร้อมกันนี้ กศน.อำเภอเกาะกูด โดย ครู กศน.ตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 34 นายปฐมพร วิเศษรจนา ติดตามให้คำแนะนำการสมัครเรียน กศน. พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียน

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะกูด เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทุกมิติในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 “คนอำเภอเกาะกูด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

 

(Visited 24 times, 1 visits today)