สพอ.เกาะกูด ร่วมการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

เข้าชม 8 ครั้ง

 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

 

๐๙.๐๐ น. นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง พัฒนาการอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารโรงเรียนบ้านคลองเจ้า บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ ๑ ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ผู้ร่วมการฝึกอบรมฯ ประกอบไปด้วย บุคลากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอ กศน.อำเภอ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกูด คณะกรรมการ/สมาชิก กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกูด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่

การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย

– กิจกรรมการขับเคลื่อน การจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

– กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๐ ขั้นตอน การให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ทักษะ ไปขยายผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการรองรับในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความศรัทธา มีการระดมทุนทางสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในการขอรับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนงานด้านการข่าวและงานมวลชน ให้นำผู้ค้าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และเพื่อสนองพระราชปณิธาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบในการปฏิบัติสืบไป

 

การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว สพอ.เกาะกูด รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)