🏞️“โคก หนอง นา เกาะกูด” 🏞️ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

เข้าชม 22 ครั้ง

 

วันที่ 10-11 เมษายน 2565

เครือข่ายโคก หนอง นา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำก้อนเห็ด ณ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง ของนางวงเดือน มะลิย้อย หมู่ที่ ๒ ตำบล เกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีนายคุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ เจ้าของเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม (Khaoyai Panorama Farm) ฟาร์มเห็ดครบวงจร เเห่งเดียวในประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการทำก้อนเห็ด 2 หัว ซึ่งทางฟาร์มได้จดสิทธิบัตรก้อเห็ด 2 หัวเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การทำก้อนเห็ด การนึ่งก้อนเห็ดเพื่อฆ่าเชื้อ การเขี่ยเชื้อเห็ด และการบ่มก้อนเห็ด ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนอย่างมาก
นางวงเดือน มะลิย้อย เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบ กล่าวว่า ตนมีความยินดีและตั้งใจ และมั่งมั่น ที่จะดำเนินการให้แปลง โคก หนอง นา แห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นคลังความรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นความรู้ เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด
🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

(Visited 22 times, 1 visits today)